چهارشنبه , مرداد ۱۳ ۱۴۰۰
خانه / مقالات / کلیاتی بر جوجه کشی

کلیاتی بر جوجه کشی

کلیاتی بر جوجه کشی
site banner کلیاتی بر جوجه کشی
دستگاه جوجه کشی

به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد.
در نوع طبیعی مرغ کرچ مدت زمانی را روی تخمها می خوابد تا جوجه ها از تخم خارج شونداما درجوجه کشی مصنوعی ازاتومبیل های جوجه کشی استفاده می شود.
محاسن روش مصنوعی:
۱) نیازی به مرغ کرچ وجود ندارد .
۲) هربارتعداد خیلی ی تخم را می توان به جوجه تبدیل کرد.
۳) بهداشت ومواجهه با مریضی ها آسانتر است.
جنین جهت رشد و نمو خود به تمام عناصر غذایی نیازمند است که آنها را ازتخم مرغ می گیردو تنها اکسی ژن است که ازهوا تامین می شود.
تا روز چهارم جوجه کشی قندها منبع اصلی انرژی هستند .
از روز پنجم تا نهم پروتئین به عنوان منبع انرژی می باشد.
از روز نهم تا پایان دوره چربی ها انرژی مورد نیاز را تامین می کنند.
کلسیم مورد نیاز در دوره جنینی ازپوسته تامین می شود کلسیم موجود در زرده بعد ازخروججوجه ازتخم مورد استفاده قرار می گیرد.
نیاسین و ویتامینC بوسیله جنین ساخته می شود و بقیه ویتامینها ازطریق تخم مرغ در اختیارجنین قرار می گیرد.
میزان تلفات
تلفات جنین در طی دوره جوجه کشی مفرق می باشد و بیشتر تلفات را طی مراحل زیرمشاهده می کنیم:
ـــ روز دوم تا چهارم: به علت عدم توانایی سازگاری جنین با تغییرات فیزیولوژیکیوبیوشیمیایی به وجود آمده در مراحل رشد( کمبود ویتامین A وE منجربه افزایش تلفات میشود)
ـــ روزهای یازدهم تا چهاردهم: به علت کمبود عناصر غذایی
ـــ روزهای هفدهم تا بیست ویکم: به علت تغییرات گرما و رطوبت و… در اتومبیل های جوجه کشی ( برای کاهش تلفات در این وهله از بازو بسته کردن زیاد اتومبیل های جوجه کشی بایستی خودداری نمود).

دوره جوجه کشی در ماکیان

انواع ماکیان
دوره جوجه کشی (روز)
انواع ماکیان
دوره جوجه کشی (روز)
مرغهای بومی
۲۰ -۱۹
بوقلمون
۳۰ -۲۸
مرغهای نژادمبوسیله
۲۱
غاز
۳۱- ۲۸
مرغهای نژاد سنگین
۲۳-۲۱
اردک
۲۹- ۲۷
مرغهای نژادسبک
۲۱- ۲۰
کبوتر
۱۸-۱۶

مراحل تکامل اعضای جنین

وهله
افزایش اعضای بدن
روز اول
تشکیل جنین ظهور لوله های اولیه ستون فقرات اغصاب سر و چشم
روز دوم
تشکیل قلب گوش شروع ضربان قلب
روز سوم
تشکیل بینی بالها و پاها
روز چهارم
تشکیل زبان
روز پنجم
تشکیل دستگاه تناسلی و تمایز جنسی
روز ششم
تشکیل و شکل گرفتن منقار پنجه ها
روز هفتم
تشکیل پرها
روز دهم
تشکیل منقار
روز سیزدهم
شروع به افزایش پنجه ها و فلسها
روز چهاردهم
قرار گرفتن جنین در موقعیت مهم در داخـل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار می گیرد.)
روز شانزدهم
جذب کامل سفیده
روز هفدهم
كم شدن مایع آمنیون
روز نوزدهم
ورود کیسه زرده به حفره بدنی
روز بیستم
جنین تمام فضای تخم مرغ به جز کیسه هوا را پر می نماید و سر زیر بال راست قرار می گیرد.در تاثیر انقباض ماهیچه گردن و زائده منقار بالا پوسته سوراخ می شود.
روز بیست و یکم
خروج جنین از تخم

ویژگی های تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی
۱) نطفه داری:
تخم مرغ نطفه دار حاوی تخم مرغی می شود که اسپرم و تخم در ناحیه شیپور با هم ترکیب شده باشند.
این مورد در نژادهای سبک مثل لگهورن حدود۹۰% و در نژادهای سنگین حدود۸۰% است.
عوامل تاثیر گذار برنطفه داری
ـــ مرغها وخروسهای مولد:
توجه در گزینش مرغها وخروسهای مولد حائز ارزش است . می بایست از خروسهای جوان مصرف کرد تا به اندازه کافی فعال باشند و به اندازه کافی اسپرم تولید کنند ،جهت استآسان کافی خروسها بایستی از آنها به طور متناوب استفاده نمود زیرا قدرت باروری خروسها از سال دوم به بعد کاهش می یابد.
در نژادهای سبک به ازای هر ۱۵ مرغ یک خروس ، در نژادهای سنگین به ازای هر ۸ تا۱۰مرغ یک خروس ودر نژادهای د ومنظوره به ازایهر۱۲ مرغ یک خروس به کار می رود.
ـــ‌ تغذیه گله:
کمبود برخی ویتامینها به خصوص A وE و پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری می شود.
ـــ شرایط آب وهوایی:
از عوامل تاثیر گذار در تولید اسپرم می باشد. در هوای سرد به علت یخ زدن تاج خروس میزان تولید اسپرم کاهش می یابد، از این روجهت پیشگیری از این مشکل تاج خروس را قطع می کنند. هوای گرم نیز منجربه کاهش تولید اسپرم می شود، همچنین در هوای خیلی گرمجمع آوری تخم مرغ جهت جوجه کشی صورت نمی پذ یرد.
ـــ‌ نور:
نور کافی در سالنهای پرورش ازعبارت عوامل تاثیر گذار بر نطفه داری می باشد. نور با تاثیر بر ترشح هورمونهای هپوفیز موجب رشد بیضه ها وبیشتر شدن تولید اسپرم می شود.
ـــ تولید تخم مرغ:
با افزایش میزان تخمگذاری ، درصد نطفه داری نیز افزایش می یابد.
ـــ سن مرغ:
در اوایل تخمگذاری، اندازه تخم مرغها کوچک و میزان نطفه داری پایین است و در طول دوره تخمگذاری با بیشتر شدن وزن تخم مرغ درصد نطفهداری نیز افزایش می یابد. در مرغهای جوان درصد نطفه داری پایین است و با بیشتر شدن سن نیز درصد نطفه داری کاهش می یابد.
– نژاد:
نطفه داری در نژادهای گوناگون مفرق می باشد.
اکثرا ٌ در نژادهای سنگین به تمایل کمتر برای جفتگیری میزان باروری کمتر از نژادهای سبک است.
– نحوه های جفتگیری:
خویش جفتی تاثیر بد بر میزان نطفه داری دارد. در نتیجه با ارتقا همخونی نطفه داری کاهش می یابد وآمیخته گیری منجر به بیشتر شدن میزان نطفه داری می شود. میزان نطفه داری در جفتگیری گله ای بیش ازسایر روشها از عبارت جفتگیری لانه ای تجربی است.
۲) شکل ظاهری تخم مرغ:
از عبارت عوامل اثر گذار در جوجه کشی است . به همین دلیل رعایت نکات زیر در این زمینه ضروری است:
– اندازه:
تخم مرغهای جوجه کشی بایستی اندازه متناسب داشته باشند یعنی در واقع نه بسیار زیاد بزرگ و نه خیلی کوچک باشند.
– وزن:
وزن مناسب جهت تخم مرغهای جوجه کشی ۶۰-۵۰ گرم است که در نژادهای سنگین بیشتر است.
– اختلالات شکل ظاهری:
از به کار بردن تخم مرغهای با ظاهرغیرطبیعی (کشیده ـ گرد ـ موج دار) می بایست اجتناب گردد. این امر در زمینه اصلاح نژاد برای پیشگیری از به پدیدار شدن تخم مرغهای غیر طبیعی از جوجه های حاصله تاثیر گذار است .
– ضخامت پوسته:
تخم مرغهای پوسته خیلی ضخیم و نازک مناسب جوجه کشی نیستند. نازک بودن پوسته منجر به تبخیر آب بیشتر و کاهش درصدجوجه در آوری می شود، از طرفی در این حالت کلسیم کافی جهت رشد جنین تامین نمی گردد. ضخیم بودن پوسته سبب بوجود آمدنمشکل در زمان خروج جوجه از تخم می شود.
– اختلالات تخم مرغ:
تخم مرغهایی که سفیده غلیظ تری دارند و یا زرده آنها رنگی تر می باشد به علت همراه داشتن میزان مواد غذایی بیشتر جهت رشد و نموجنین درصد جوجه درآوری بیشتر دارند.
۳) ذخیره سازی تخم مرغهای قابل جوجه کشی:
تخم مرغها پس ازجمع آوری بلا فاصله در اتومبیل های جوجه کشی قرار نمی گیرند بلکه مدتی نگهداری می شوند یکباره به اتومبیل جوجه کشی منتقل می شوند.
از عبارت عوامل اثر گذار بر نگهداری تخم مرغ موارد زیر می باشد:
– گرما :
دمای مناسب محل نگهداری تخم مرغ حدود۱۵- ۱۰ درجه می باشد و در این دما امکان نگهداری تخم مرغ برای یک هفته فراهم است. بهدنبال افزایش زمان نگهداری دمای محیط را بایستی اندکی کاهش داد. اما بیشتر شدن مدت زمان مراقبت منجر به کاهش جوجه درآوری می شود.شایان ذکر است اگر دمای محیط بیش از ۲۱درجه سانتی گراد باشد رشد جنین آغاز شده و به علت عدم مناسب بودن شرایط رشد پس ازمدتی متوقف می گردد و جنین از بین می رود.
– رطوبت:
رطوبت نسبی در اتاقهای نگهداری تخم مرغ حدود ۸۰-۷۵% است . كم شدن میزان رطوبت منجر به تبخیر آب درون تخم مرغ و در نتیجه كم شدن میزان جوجه در آوری می شود.
۴) وضعیت قرار گرفتن تخم مرغها:
تخم مرغها در محل نگهداری به صورتی قرار می گیرد که سری پهن تخم آنها رو به بالا باشد. اما طی زمان نگهداری بایستی تخم مرغها راروزی چند بار چرخاند ، زیرا عدم توجه به این موضوع منجر به چسبیدن جنین به پوسته و کاهش جوجه در آوری می باشد.
۵) حمل و نقل تخم مرغهای جوجه کشی:
عمل نقل و انتقال تخم مرغها باید با احتیاط کامل صورت گیرد.
عدم تذکر به این موضوع و وجود تکانهای شدید ضمن حمل و نقل ممکن است منجر به پاره شدن کیسه های هوایی و یا ایجاد تغییراتی درداخل تخم مرغ و به دنبال آن کاهش جوجه در آوری شود. از این رو بایستی با قرار دادن قسمت پهن تخم مرغ به طرف بالا بایستی در بسته بندیهایمناسب حمل شوند.
سالنهای جوجه کشی
سالن جوجه کشی حاوی سری های زیر می شود:
ـــ اتاق دود دادن
ـــ اتاق درجه بندی
ـــ اتاق مراقبت تخم مرغ
ـــ اتاق شستشو
ـــ اتاق انکوباتور(ستر)
ـــ اتاق هچر
ـــ اتاق مراقبت جوجه
مراحل جوجه کشی
۱) ستر:
در کارخانه های جوجه کشی ۱۸روزاول ( ازساعت ۴۴۰-۰) تخم مرغها رادرداخـل دستگاه ستر (تخم مرغ گیر) که دمای آن۲/۳۷ ورطوبت آن۶۰%است قرارمی دهند.
در دستگاه سترچهارعلت باید مورد تذکر قرارگیرد:
ـــ دما
دمای مناسب برای جوجه کشی به طور مبوسیله معادل ۳۸-۳۷ درجه است . كم شدن دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می شود وبیشتر شدن آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می گردد. درجه گرما مناسب دراتومبیل های مختلف تا حدودی مفرق است .
ـــ رطوبت
رطوبت دمای موجود در اتومبیل های جوجه کشی سبب تبخیر آب ازتخم مرغها تلفات جنین می شود. به همین دلیل تذکر به رطوبت مناسب از ارزش بسياري برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت اتومبیل های جوجه کشی منجر به بیشتر شدن تبخیر و وسیع تر شدن کیسه های هوایی درون تخم می شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوا می رسد. همچنین بیشتر شدن رطوبت نیزمنجر به وسعت دیر بزمان کیسه هوا شده وجوجه در این وقت قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت اتومبیل های جوجه کشی به دمای آنها سرعت تهویه بستگی دارد.
ـــ تهویه
طی دوره جوجه کشی اکسی ژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تامین می شود.دی اکسی د کربن از همین منافذ خارج می گردد.میزان اکسی ژن مورد نیاز جهت افزایش جنین حدود۲۱%است .به ازای هر۱%كم شدن میزان اکسی ژن ۵%میزان جوجه دهی کاهش می یابد.همين طور عدم خروج دی افردی د کربن وتجمع آن در اطراف تخم مرغها منجر به كم شدن درصد جوجه درآوری می شود.چنانچه غلظت دی افردی د کربن به ۵%برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید.حداکثر میزان بیشتر شدن غلظت دی افردی د کربن اتومبیل های جوجه کشی ۵%است . تهویه مشابه سالنهای پرورش اعمال می گردد وچون اکسی ژن احتیاج است ودی افردی د کربن دفع می گردد در نتیجه در زمستان گرم ودر تابستان بایستی سرد باشد.در جوجه کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب تر است جهت تهویه از سمت تمیـز ترین سری ها (سترها) به آلوده ترین بخش (اتاق شستشو) است .بین سری های مختلف درها دوطرفه هستند از هر طرف قابل بازشدن است .چنانچه تهویه در پارت های مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوبتر است .
ـــ چرخش تخم مرغها
نحوه قرار گرفتن تخم مرغها به صورتی است که پارت پهن آنها به طرف بالا باشد،درغیر این صورت سر جوجه در سری باریک قرار میگیرد و قادر به تنفس نبوده وازبین می رود.چرخاندن تخم مرغها عملی است که در جوجه کشی طبیعی توسط خود مرغ انجام می شودوعدم توجه به آن منجربه کاهش جوجه درآوری می شود زیرا جنین به پوسته تخم چسبیده و تلف می شود.همين طور نزدیکی نطفه بهپوسته باعث افزایش تبخیر آب از جنین می شود.عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم مرغها را نیز فراهم می کند.این عملچندین بار در طی روز انجام می گیرد و توسط میله ای که در زیر صفحه تخم مرغ قرار دارد صورت می پذ یرد.تعداد دفعات چرخش در طی روزحداقل ۶-۴ بار و در اتومبیل های بزرگ جوجه کشی هر ۲ساعت یکبار انجام می شود.
۲) هچر:
سه روز باقی مانده، به مفهوم از روز ۲۱-۱۹ تخم مرغها را در داخـل دستگاه هچر(جوجه گیر) قرار می دهند که دمای آن۵ /۳۷ درجه رطوبت آن ۷۵%است.
در دستگاه هچر از سه علت از عوامل چهارگانه مذ کور در ستر مورد توجه است :
ـــ دما
ـــ رطوبت
ـــ افردی ژن
علت رطوبت بیشتر در دستگاه هچر به این علت است که بعد از روز ۱۹جنین تنفس دارد ودی اکسی د کربن آب ترکیب شده منجر به شکستگی پوسته ها می شوند.همين طور جنین در روز ۱۹میزان ی از کلسیم پوسته را برداشت می نماید ( ۱۲۰میلی گرم در طول ۲۱روز) .
در طی دوره ۲۱روزه جوجه کشی تخم مرغها ۱۸ روز در ستر ۲ روز در هچر قرار دارند، لذا نسبت دستگاه ستر به هچر بایستی ۱به ۶باشد.در این صورت اگر روزانه بخواهیم تخم مرغها را ست کنیم،گاهي روزها هچر خالی می شود به همین هر سه روز یکبار تخم مرغها را ست می کنیم.زمان انتقال تخم مرغها ازستر به هچر به شرایط تخم مرغها بستگی دارد.در واقع وقتی که ۲-۱%تخم مرغها نوک زده شوند زمان انتقال تخم مرغ است.
بهداشت وبیماری های جوجه کشی
جوجه کشی به دلیل وجود نور، موادغذایی، رطوبت کافی و…با کیفیت ترین محل آلودگی است .لذا تذکر به نکات بهداشتی ارزش خیلی ی داردزیرا تولید جوجه های سالم منجر به تولید گله هایی باتولید مناسب می گردد.
گاهي ازامراض ازطریق تخم به جوجه ها منتقل می شوند،از عبارت میکروارگانیزمهای گروه سالمونلا که تاثیر بسياري در جوجه درآوری دارند.گروهی از امراض که از طریق تخم به جوجه منتقل نمی شوند به طور غیر مستقیم و با تاثیر بر ویژگیها تخم مرغ سبب كم شدن جوجه درآوری می شوند.ازعبارت بیماری های نیوکاسل برونشیت مزمن که ازطریق تغییرشکل دادن تخم مرغ و ارتقا منافذ آن جوجه درآوری راکاهش می دهد.تخم مرغهای جوجه کشی می بایست تمیـز شده ،در ظرف و انبارهای پاک نیز ذخیره شوند،اما شستشوی تخم مرغها زمینه نفوذ میکروبها به درون تخم مرغ را فراهم می نماید لذا شستن تخم مرغها توصیه نمی گردد و در صورت لزوم می بایست از آب ولرم حاوی مواد ضدعفو نی کننده ،آهن وفاقد ید استفاده شود.
علاوه جهت ن، وسایل جوجه کشی می بایست با آب گرم و مواد ضدعفو نی کننده شسته شوند.برای ضدعفو نی کردن اکثرا از گاز فرمالین استفاده می شود.به طور معمول تخم مرغها طی دوره جوجه کشی هم مورد ضدعفو نی قرار می گیرند. عمل ضدعفو نی در ستر هچر احتمالا انجام شود،در این صورت میزان گاز و زمان ضدعفو نی در هچر بایستی کمتر از میزان گاز وزمان ضدعفو نی ستر باشد.

غلظتهای استفاده از گاز فرمالین

غلظت
میزان پرمنگنات
(گرم)
میزان فرمالین
(سی سی)
اندازه فضا
(مترمربع)
مدت زمان
(دقیقه)
۱X
20
40
28
20
2X
40
80
28
20
3X
60
120
28
20

غلظتهای پیشنهاد شده گاز فرمالین جهت ضدعفو نی

مکان ضدعفو نی
غلظت گاز
زمان ضدعفو نی(دقیقه)
تخم مرغ تازه
۳
۲۰
تخم مرغ در اتومبیل (روز اول)
۲
۲۰
اتاق جوجه کشی
۱
۳
اتومبیل جوجه کشی
۱-۳
۳۰
اتاق شتشو
۳
۳۰
وسایل
۳
۳۰
کامیون
۳
۳۰

مواد زائد حاصله از جوجه کشی منبع مناسبی جهت افزایش میکروبها می باشند ، به همین این مواد سوزانده می شوند یا در چاه های مختص به این امر دفن می گردند و موادی نظیر تخم مرغهای غیربارور، جنین های مرده پوسته تخم مرغ به عنوان غذا در جیره طیور به کار می رود.این مواد پخته و خورد می شوند به عنوان منبع کلسیم و پروتیئن مصرف می شوند.
خارج شدن جوجه ها ازاتومبیل جوجه کشی
جوجه ها در روز۲۱ و یا با کمی تاخیر از تخم خارج می شوند و جوجه ها پس از خروج از تخم مدت ۲۴ساعت در اتومبیل باقی می مانند تاکاملا خشک شوند.طی زمان نامبرده جوجه ها نیازی به آب ومواد غذایی ندارند و همه مایحتاج خود را از ذخایر زرده تامین می کنند.پس ازگذشت ۲۴ ساعت جوجه های ناسالم که حاوی جوجه های ضعیف، فلج و آنهایی که ورم ناف و مقعد چسبیده هستند جدا و دورریخته می شوند و جوجه های سالم برای فروش آماده می شوند.
خدمات جوجه کشی
۱) تعیین جنسیت:
جدا کردن خروس و مرغ در یک روزگی در نژادهای سنگین به دلیل رشد بیشتر خروس از مرغ و احتیاحات غذایی بیشتر خروس در مقایسه بامرغ، نر و ماده از یکدیگر جدا می شوند، زیرا در این صورت چنانچه هر دو جنس با هم پرورش داده شوند جیره غذایی متناسب با نیاز مرغجهت خروسها کافی نخواهد بود و جیره غذایی متناسب با نیاز خروس عناصر غذایی زیادتر از حد توصیه جهت مرغها را دارا می باشد.
در نژادهای سبک یا تخمگذار رشد خروسها در حدی نیست که بتوان از آنها جهت تولید گوشت استفاده کرد.همين طور فقط ،جوجه مرغهاجهت تخمگذلری استفاده می شوند، در نتیجه جوجه خروسها از بین می روند و یا در بازاربا قیمت پایین تری به فروش می رسند.
در نژادهای دو محصوله نیز بسته به نظر تولید کنندگان خروس و یا مرغ در اختیار آنها قرار می گیرد، پس در اینجا نیز تعیین جنسیت ضروریبه نظر می رسد.
راه های تعیین جنسیت
۱) آتوسفردی نگ: برای معین نمودن جنس جوجه های یکروزه از صفاتی همچون رشد و یا رنگ پرها استفاده می شود.
۲) تست کلوآک (روش ژاپنی): از آنجایی که استفاده از رنگ پر و بال و یا رشد پرها مشکل می باشد، روش ژاپنی فرد دی تر است.دراین روش از راه مقعد و وجود برجستگی مقعد در خروسها که مرغها فاقد آن هستند تعیین جنسیت صورت می گیرد.برجستگی مقعدی درتمام جوجه ها فرمهای مفرق ی دارد و به اشکال دکمه ای، عمودی و سه قلو دیده می شود.تشخیص جنسیت در این روش ۱۰۰%نیست وتذکر به نکات دیگر نیزبه تشخیص بهتر کمک می کند.تعداد افرادی که در این امر تخصص دارند محدود می باشد و به همین دلیل دستمزدقابل توجه ی دریافت می کنند.

معیارهای تاثیر گذار در تشخیص جنسیت

معیارهای مورد توجه
جوجه خروس
جوجه مرغ
اندازه برجستگی
بزرگ
کوچک
وضعیت برجستگی
معین
غیر معین
ارتفاع برجستگی
بلند
پهن و مسطح
شکل برجستگی
گرد
نقطه دار
خاصیت ارتجاعی برجستگی
فنری و ارتجاعی
نرم و سست
رنگ
تیره و پر رنگ
کم رنگ و روشن
باز کردن کلوآک
مشکل
ساده
اندازه کلوآک
تنگ و خشک
گشاد و مرطوب
ظاهر عمومی برجستگی
معین و برجسته
مسطح و نرم

۲) نوک چینی وقطع تاج:
در این قسمت نوک جوجه ها را کوتاه می کنند رشد نوک در آینده در حدی خواهد بود که مانع آسیب زدن به سایر جوجه ها شود.جوجههای تخمگذار علاوه بر نوک چینی د ریک روزگی در مواقع شیوع کانی بالیزم نیز یکبار دیگر نوک چینی می شوند.آسیب به تاج در مرغانتخمگذار به خصوص دسته ای که در قفس نگهداری می شوند در میزان تولید تاثیر گذار هستند .
۳) انتقال وتحویل جوجه های روزه:
به مدت ۳- ۲روز ذخیره زرده به عنوان منبع غذایی جوجه ها مورد استفاده قرار می گیرد.در زمینه حمل و نقل جوجه ها از محل جوجه کشیبه محل پرورش می بایست دقت لازم را نمود، جوجه ها پس از قرار گرفتن در محل پرورش بایستی خیلی سریع به آب و غذا دسترسی یابند.
۴) وافردی ناسیون:
واکسنها اکثرا ٌ پس از خارج شدن جوجه ها از جوجه کشی و طی زمان پرورش بکار گرفته می شوند زیرا بعلت مصونیـتی که از مادر بهجوجه منتقل می شود در یکی دور روز اول واکسنها بی اثر می باشند ، ولی امروزه در بیشتر موسسات جوجه کشی جوجه های تخمگذار را بر علیه بیماری مارک وافردی نه می کنند.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

کاربرد های آباژور در موارد مختلف

کاربرد های آباژور در موارد مختلف اگر نور نباشد زندگی غیر ممکن خواهد بود. شما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn
close
خرید بک لینک قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس خرید وی پی ان