یکشنبه , مرداد ۱۰ ۱۴۰۰
خانه / مقالات / ساعت چیست ؟

ساعت چیست ؟

%name ساعت چیست ؟

خرید ساعت مچی ارزان

ساعت و تحول در سازمان زندگي
دترمينيسم تكنولوژيك معتقد است آنچه آينده ما را رقم مي زند، تحولات رخدادهاي تكنيكي و تكنولوژيكي است. چنانچه چه اين ديدگاه افراطي معتقد است كه تمام هستي بشري را پديدهها و وسائل هاي تكنولوژيك تعيين مي كنند، با اين حال نمي توان اين نكته را ناديده گرفت كه اين وسائل ها زندگي ما را به صورت جدي تحت تأثير خود قرار داده اند. كافي است نگاهي به انواع انواع وسايل كه محصول تفكر تكنولوژيك هستند ، بيندازيم آنگاه دريابيم كه تا چه میزان رفتارها و عملكرد ما از اين وسائل ها متأثرند. از محققان ي كه در باب تأثير اين وسائل ها بر زندگي آدم ي پژوهشهايي را انجام داده اند، «لوييس مامفورد»، مورخ آمريكايي است . او در سال ۱۸۹۵ به دنيا آمد تا سال ۱۹۹۰ كه از دنيا رفت آثار بسياري در زمينه نسبت جامعه و فناوري نگاشت. «مامفورد» فناوري را بخشي از علم تكنيك قلمداد مي كرد. علم تكنيك به نظر وي تعلت ميان محيط اجتماعي و خلاقيت تكنولوژيك بود.
او در يكي از زیاد دیده شده ترين كتابهايش كه «تكنيك تمدن» نام دارد، تصريح مي كند كه تمدنهايي به غير تمدن غرب به سطح بالايي از مهارت تكنيكي رسيدند، بدون آنكه از اصول اهداف علم تكنيك متأثر باشند. تحليلهاي مامفورد در اين زمينه ها از سوي فيلسوفان تكنولوژي زياد مورد توجه قرار مي گرفت. مي توان گفت كه مورخان و محققان اجتماعي – اقتصادي فناوري نقش بسياري در افزایش فلسفه فناوري داشته اند و اگر اين محققان نبودند، فلسفه فناوري داده هاي مناسب جهت تحليل جدي فيلسوفانه را از دست مي داد. به طول مثال، «آيدي» وقت ي كه در حال خوانش مقاله زیاد دیده شده هايدگر «درباره فناوري» است، به سراغ تحليل مامفورد از ساعت و شيوه اختراع آن در قرون وسطي مي رود. وي نشان مي دهد چگونه تولید و ساخت ساعت زندگي آدم قرون وسطايي را متحول مي كند نقشي انكارناپذير در پيشرفتهاي علمي دارد.
به نظر آيدي، لوئيس مامفورد در كتاب «تكنيك و تمدن» به اين نكته اشاره مي كند كه چگونه اختراع ساعت در تحول و تجديد سازمان زندگي قرون وسطايي نقشي تعيين كننده ايفا كرده است. به اعتقاد مامفورد، ساعت نخستين بار در رابطه با زندگي صومعه اي و ايجاد نظمي همگاني در آن، مورد استفاده عمومي قرار گرفت. تعيين اختصاص زمان براي امور ديني و مرتب كردن كار روزانه، به معياري براي زندگي اجتماعي يا اوقات فراغت تبديل شد. «هايدگر» هم در وجود و زمان به اين امر اشاره مي كند كه چطور ساعت يك مصنوع صرف نيست، بلكه حاوی طبيعت محيط آدم ي نيز مي شود. مي توان گفت، كه با اختراع ساعت، ما ديگر زمان را از طريق فناوري ادراك مي كنيم.
تا همين اواخر تمام ساعتها زمان را به وسيله عقربه هاي متحرك نمايش مي دادند. اين امر هم درمورد ساعتهاي خورشید ي صادق است، هم درباره مقياس خطي نخستين ساعتهاي آبي و هم درمورد صفحه گرد سيكلي ساعت كليساها. اين روش نمايش زمان، نمايشي است كه كانون دارد- لحظه زماني كه دقيقاً لحظه «حال» را بيان مي كند، نقطه اي است كه عقربه «ايستاده است»- هم ميدان طول مدت زمان، كه در چارچوب آن، لحظه مكان خود را مي يابد. ميدان يا مدت زمان جمله است از كل دامنه صفحه ساعت، چه اين صفحه خطي باشد چه دايره اي شكل. بدين ترتيب،«اكنون» مكان را در امتداد طول معيني از زمان مي يابد.
حال، اگر در مورد سير تكامل ساعت تأمل كنيم، مي توان تحولات متمايز زير را از يكديگر تشخيص داد. در ابتدا، حركت عقربه زياد غير دقيق است اساساً با واحدهاي زماني نسبتاً بزرگ رابطه دارد. نخستين صفحه هاي دايره اي شكل تنها بر حسب ساعت نشانه گذاري شده بودند فقط يك عقربه داشتند. ولی همگام با پيشرفت در تهیه و تولید ساعتهاي مكانيكي، زمان هم به واحدهاي كوچك تر كوچك تر تقسيم شد، عقربه ديگري اضافه شد تا دقيقه را نشان دهد و پس عقربه سومي اضافه شد تا ثانيه را نشان دهد. زمان بيشتر بيشتر كمي شد.اين كمي شدن زمان بتدريج زمان را به اجزاي دقيق تري تقسيم كرد ادراك زمان داراي تمايزهاي هرچه بيشتري شد، تا آنكه حتي به خصوصيات ميكروسكوپي زمان انجاميد. علاوه بـر اين، اين خصوصيات ميكروسكوپي ]يا ريز مقياس [را مي توان به عنوان واحدهايي در نظر گرفت كه نسبت به يكديگر منفصل يا گسسته هستند . به هر حال، ساعت به ما اين امكان را داد تا زمان را بالقوه به عنوان دنباله اي از لحظات گسسته از ادراك كنيم؛ يعني ساعت به نمايشي تبديل شد كه بعداً نحوه «علمي» تحليل زمان نام گرفت.
از نظر تاريخي، آنچه در نهايت بيشترين ارزش را پيدا كرد نقطه كانوني زمان داراي ميانجي تكنولوژيك بود. به طوري كه لحظه خصوصيات ميكروسكوپي آن برجسته اين لحظه به وسيله اي براي تحقيق عميق تر امور تبديل مي شود اكنون جهت اندازه گيريهاي علمي معاصر، امري اساسي به شمار مي آيد. ولی همزمان با اين تحول، به نحوي تقريباً نامحسوس، ميدان زمان، كه زمينه زمان ساعتي به شمار مي آيد، ولي بنياد آن را تشكيل مي دهد، پس مي نشيند و از ارزش آن كاسته مي شود. ساعت رقمي (ساعت ديجيتالي) تنها لحظه كانوني زمان را نمايش مي دهد ميدان زمان ديگر به طور ادراكي نمايش داده نمي شود، و همگام با اين تحول، ادراك زمان هم تغيير مي كند. فردي كه در انتظار قطار به سر مي برد و زماني مي توانست به ساعت مچي نگاهي افكند و با ديدن نسبت ميان عقربه دامنه ببيند كه هنوز ده دقيقه مانده است، اكنون تنها عددي را مي بيند و بايد بر مبناي آن دامنه را نتيجه گيرد يا آن را محاسبه كند. اين به معناي آن است كه فعالی ت ذهني آدم جهت بيان زمان، با پيدايش ساعت رقمي، به نحوي نامحسوس، تغيير مي كند. اگر «تفكر محاسباتي» به معناي هايدگري آن، جزء جدايي ناپذير ماهيت فناوري بشمار مي آيد، اختراع ساعت رقمي تسريع كننده همين روند بود.
ساعت، قبل از پيدايش علم نوين، جزئي از تجربه هـر روز بشر قرون وسطي را تشكيل مي داد جزء متعارفي از زندگي جهان قرون وسطايي به شمار مي آمد كه واسطه اي تكنولوژيك براي مفهوم و ادراك وقت بود. به يك معني، محاسباتي كه بعدها مبناي اندازه گيري هاي «گاليله» «كپلر» در نخستين دوره عصر علم قرار گرفت، از همين طريق امكان پذير شد. تجربه اي كه به ميانجي فضا تأمين مي شود نيز بر همين سياق تفسير مي شود. در اين مورد مي توان ملاحظه كرد كه همان نامتغيرهاي قبلي رخ مي دهند. از مهمترين فناوريهايي كه به علم دوره جديد امكان داد تا به علمي واقعا ً تجربي يا آزمايشي تبديل شود، فناوري نور بود. عدسي، در انواع انواع مختلف، در قرن دهم تكامل يافت، و تا قرن سيزدهم به صورت مركب عرضه شد، و همزمان با نخستين مشاهدات علمي صريح، ميكروسكوپ تلسكوپ اختراع گرديد. در نهايت بايد گفت، نه فقط فكر سرمنشأ فناوريهاي مختلف است بلكه اين فناوريها هم بر فكر اثر و نشان مي گذارند. همان گونه كه تفكر ما در زمان معاصر از وسائل هاي رسانه اي بسيار تأثير مي پذيرد، كه تفكر ما آنها را به وجود آورده است، در چندين سده قبل نیز وسائل هايي مانند ساعت، زندگي فردي جمعي ما را تحت تأثير قرار دادند اين در حالي است كه اين وسائل ها از تبعات انديشه تكنيكي و وسائل ي ما به شمار مي آيند.
پیش از اختراع ساعت مردم زمان را چگونه تشخیص می دادند؟
در زمان های گذشته مردم جهت تشخیص زمان از ساعت آفتـاب ی استفاده می کردند. ساعت آفتـاب ی صفحه صاف وگردی است که حاشیه آن درجه بندی شده است یک عقربه فلزی به نام «شاخص» که به سمت قطب شمال تنظیم شده روی یکی از درجات می افتد. زمان ی که زمین می چرخد محل سایه شاخص هم تغییر می نماید و بر روی درجه دیگری قرار می گیرد به این ترتیب می توان گفت ساعت چند است. ساعت های آفتـاب ی جهت تشخیص زمان وسایل مفید ی بودند ولی یک عیب داشتند آن این بود که در روزهای ابری و شب ها قابل استفاده نبود زیرا دیگر خورشید ی نبود که سایه بیندازد.
مردم همچنین از ساعت های شیشه ای هم مصرف می کردند. ساعت های شیشه ای شکل جالبی دارند. شن از سوراخی پایین می ریزد. این کار یک ساعت طول می کشد پس ساعت شیشه ای را دوباره سروته می کنند. امروزه برای تعیین زمان ساعت های گوناگون دیواری مچی داریم و استفاده از آنها آسان است ودر هر آب هوایی هم می توانند کار کنند.
آيا مي دانستيد كه چيني ها مخترع ساعت بودند؟
در سال ۱۹۵۶ باستان شناسان وسيله‌اي را از زير خاك بيرون كشيدند كه گذر زمان را نشان مي داد كه حروف چيني روي آن حك شده بود. در آزمايشات اوليه اين وسيله را به قرن سوم ميلادي نسبت دادند كه هيچ شكي در آن نبود.
اما نكته‌اي كه باعث تعجب شد اين بود كه وسيله نشان دادن و ساعتهاي اوليه را سوئيسي ها فقط سه قرن پيش به صورت مكانيكي اختراع كرده بودند. اما اين وسيله ثابت مي‌كرد كه چيني ها حداقل ده سال در تهیه و تولید ساعت از سوئيسي ها جلوتر بوده اند.
اما نكته عجيب‌تر اين بود كه اين وسيله از آلومينيوم ساخـته شده است. در صورتي كه مي دانيم آلومينيوم به صورت آلياژ جسم مركب وجود داشته در قرن نوزدهم جهت اولين بار و آن به کمک نيروي برق به صورت مستقل و مجزا به دست آمده است. حال اين پرسش بیان مي شود كه چطور چيني ها شانزده قرن پيش تر از طرفي مكانيزم تهیه و تولید ساعت مكانيكي دست يافته بودند، و از طرف ديگر چگونه از آلومينيوم استفاده كرده اند؟
و سرانجام اينكه چگونه نيروي برق را در اختيار داشته اند كه بتوانند تهیه و تولید آلومينيوم بپردازند؟
بعضی وقتها وقتها شنیدن خواندن گاهي مطالب آدم رو به اندیشه وا می دارد. بهتر به هر حال این موارد ی است که بعضی اوقات باعث دردسر، حیرت سردرگمی آدم ها می شود.
انواع ساعت ابتدائی
بد نیست بدانیم که در قدیم بشر جهت دانستن زمان و ایام، با توجه به تجربه و دانش زمانه، ساعت هائی را اختراع کرده و مورد مصرف قرار داده است، که مهمترین آنها جمله می شده از:
سـاعت آبی :
در این نوع ساعت، از جریان یک نواخت آب مصرف میشده، باین ترتیب که درون ظرف مدرج سوراخ دار را با آب پر میکردند ک آب قطره قطره از سوراخ کوچک می چکیده، با تذکر بمیزان آب خروجی، زمان تا حدودی معلوم میشده است .
ساعت آفتـاب ی :
در ساعت خورشیدی، میله ای عمودی بر سطح افقی نصب میشده است با اندازه گیری سایه آن میله، زمان معلوم میگردیده .
ساعت شنی یا ماسه ای :
از دو حباب شیشه ای چسبیده به نیز تشکیل میشده که بین آن، سوراخ باریکی جهت رد شدن شن یا ماسه تعبیه میکردند، تا شنها بتدریج از حباب بالا به حباب پایین جمع شود . بعد ظرف را وارونه میکردند و همان عمل تکرار میشد . با معلوم شدن تعداد دفعات جابجا شده شن ها در حبابها، حدود تقریبی زمان معین میگردید .
ساعت شمعی :
در این نوع ساعت، بدنه شمع مدرج می شد با سوختن شمع و کوتاه شدن آن زمان را محاسبه می کردند.
اشکال نو تر ساعت
با پیشرفت علم دانش بشری، بتدریج ساعتهای دقیق تر مکانیکی ، وزنه ای، فنردار، برقی، باطری دار و رایانه ی جای ساعتهای آبی، آفتـاب ی و ماسه ای را گرفتند . به ویژه ” از استفاده آدم از فنر جهت راه انداختن چرخ های دندانه دار، که به ساعت شمار دقیقه حتی ثانیه شمار متصل هستند ، سنجش دقیق زمان برای تمام بطور آسان میسر گردید . در اوایل قرن شانزدهم اولین ساعت مچی آهنی، که نسبتا” زمخت بوده، توسط یکنفر آلمانی درست شد . بعدها اواخر قرن هجدهم با استفاده از فنر چرخ دندانه های بسیار زیاد کوچک،امکان ساختن ساعتهای مچی ظریف بوجود آمد، بطوریکه اولین ساعتهای مچی شبیه ساعتهای امروزی، در کشور سوئیس «از سالهای ۱۷۹۰ به بعد» درست شد .
بین سالهای ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۸ بزرگترین، حجیم ترین جسیم ترین ساعت دیواری جهان ، در کلیسای سن پیر در فرانسه نصب گردید ارتفاع ساعت ۱/۱۲ متر عرض آن ۰۹/۶ متر ضخامتش ۷/۲ متر بوده که از ۹۰۰۰۰ قطعه تشکیل یافته . در مقابل بزرگترین ساعت، ظریف ترین ساعت جهان تنها ۹۸/۰ میلی متر قطر دارد .
ساعت های نوین
تکنولوژی امروزی، آدم را قادر ساخـته ساعتهای زیاد ظریف و دقیق مکانیکی و تمام الکترونیکی ، رایانه ی و حتی اتمی بسازد .
از ساعت چقدر میدانید؟
ساعتهای نو
اوایل اختراع ساعت های کنونی هیچ کس فکرش را نمی کرد که بتوان یک ساعت را به دور مچ بست یا داخـل جیب گذاشت! ولی از زمان استفاده آدم از فنر جهت راه انداختن چرخ دندانه دار که به ساعت شمار و دقیقه و حتی ثانیه شمار متصل می باشند ، سنجش دقیق برای تمام میسر شد و دیگر ساعت متعلق به عده ویِژگزینشه نبود. ولی در اوایل قرن ۱۶ اولین ساعت مچی آهنی، که نسبتا زمخت بود بوسیله یک نفر آلمانی ساخـته شد. بعدها اواخر قرن ۱۸ با استفاده از فنر چرخ دندانه های بسیار زیاد کوچک ، امکان ساختن ساعتهای مچی ظریف بوجود آمد، بطوریکه اولین ساعتهای مچی شبیه ساعتهای امروزی ، در کشور سوئیس از دهه ۱۷۹۰ به بعد تهیه و تولید شد.
بزرگترین ساعت جهان
کافیست یک بار از بزرگراه مدرس تهران رد شوید آن چشـم تان به جمال یکی از بزرگترین ساعتهای جهان که در تقاطع این بزرگراه با بزرگراه همت قرار دارد روشن می شود ۶هزار دویست و چهل شاخه گل ۵۰ میلیون تومان اعتبار در ساعت گل به کار رفته تا این سعت با مصرف از ۷۰ تن بتن در تقلطع بزرگراه تهران به تاثیر بی مانند در این شهر تبدیل شود. بعضی ها می گویند این ساعت بعد از ساعت ۸۰/۷ متری آلمان به عنوان بزرگترین ساعت جهان محسوب می شود طول عقربه های دقیقه شمار این ساعت ۵/۷ متر و طول عقربه ساعت شمار آن ۵/۵ متر است عقربه های این ساعت ۲۵۰ کیلوگرم وزن دارد. قطر ساعت گل ۱۵ متر ۱۴ تن میلگرد در ساعت به کار رفته است.
ساعت صلح
اگر به ساعت فروشی های با کلاس سرزده باشید و یا تبلیغات ساعتهای مشهور جهان را دیده باشد به احتمال زیاد متوجه شده اید که اکثر آنها بر روی ساعت ده ده دقیقه و سی پنج ثانیه تنظیم شده اند. این کار جالب و قابل تاملی دارد در اروپا بعد از انتها جنگ جهان ی دوم تصمیم گرفته شد که به یمن انتها این جنگ خانمان سوز وقت اتمام آن برای همـواره به یاد بسپارند به همین ساعت ده و ده دقیقه که انتها جنگ جهان ی دوم بود را بر روی ساعت های خود قرار دادند تا ساعت ده و ده دقیقه به ساعت صلح معروف شد.
گرانقیمت ترین ساعتها
گرانقیمت ترین ساعت جهان چوبارد نام دارد و تهیه و تولید سوئیس است. این ساعت از ۲۰۰۰ قطعه برلیان به وزن ۶۶ قیراط الماس تشکیل یافته است . قیمت این ساعت ۱ میلیون ۱۳۰ هزار دلار (۱ میلیارد تومان) است . همچنین دومین ساعت گرانقیمت جهان تولید و ساخت سوئیس است و از ۷۴۰ قطعه مجزا تشکیل یافته بند آن از پوست سوسمار است. قیمت این ساعت یک میلیون دلار( ۸۵۰ میلیون تومان) است.
قطب ساعت سازی جهان
سوئیس برای بیش از ۱۰۰ سال تا سال ۱۹۶۸ بر جهان ی ساعت سازی تسلط داشت. این کشور ۶۵ درصد از بازار جهان ی و ۸۰ درصد از سود این صنعت را در اختیار داشت . ولی ۱۰ سال بعد سهم این کشور از بازار سریعا به کمتر از ۱۰ درصد تنزل کرد سه سال بعد از آن ۵۰ هزار از ۶۵ هزار کارگر شاغل در صنعت ساعت سازی آن کشور اخراج شدند. فکر می بکنید ش چه بود؟ دلیل ش کاملا آسان بود اختراع ساعتهای کوارتز کوارتز می تواند نیاز به باتری و انرژی مکانیکی را به حداقل برساند ، اما اینکه جهت چه کوارتز توانست سوئیس را از قطب بازار ساعت پایین بکشد را نیز می بایست در سوئیس جستجو کرد. چرا که مصرف از کوارتز اختراع خود سوئیس ها بود ولی متعصبان این کشور نخواستند تا این اختراع را وارد عرصه ساعت سازی سنتی کنند. در نتیجه این اختراع به خارج از این کشور و ژاپن آمریکا رفت و فقط دلیل قیمت پایین خود تمام بازار از سوئیس گرفت.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

کاربرد های آباژور در موارد مختلف

کاربرد های آباژور در موارد مختلف اگر نور نباشد زندگی غیر ممکن خواهد بود. شما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn
close
خرید بک لینک قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس خرید وی پی ان