شنبه , مرداد ۹ ۱۴۰۰
خانه / آزمون / نمونه آزمون های مکاتبات

نمونه آزمون های مکاتبات

نمونه آزمون های مکاتبات

آزمون مکاتبات, نمونه آزمون مکاتبات, دانلود نمونه سوالات مکاتبات, نمونه سوالات مکاتبات, نامه های اداری,نامه های اداری آماده, دانلود نامه های اداری آماده

مورد مناسب را معین بکنید

 کدامیک از مسائل ذیل ارکان جلسه را تشکیل میدهد؟۰٫۲۵

الف- اعضای جلسه                       ب- دستور جلسه

پ- وقت و محل جلسه                  ت- همه مسائل

  در کدام یک از صورت جلسه های ذیل هر یک از اعضای جلسه به طور کامل نوشته می شود ؟۰٫۲۵

الف- مشروح                               ب- نیمه مشروح

پ- خلاصه                                 ت- فرم

  کدامیک از مسائل ذیل از انواع گزارش از نظر کاربرد ناست ؟۰٫۲۵

الف- اداری                                 ب- مالی و اجرایی

پ- مشاوره ای                             ت- بازرگانی

  یکـی از رایج ترین شکل گزارش کدام مورد است؟۰٫۲۵

الف- کتبی                                   ب- شفاهی

پ- تصویری                               ت- تلفیقی

در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید….

  جلسه در لغت به معنای………….است . ۰٫۵

    بهتر است . ………..از بین اعضای جلسه انتخاب نشود و حق رای نداشته باشد.۰٫۵

 گزارش های…………..بیشتر در قوت انتظامی متداول است . ۰٫۵

  منظور از…………….گزارش ذکر مطالبیدر ابتدا و شروع کار است . ۰٫۵

  روش ی امضای گزارش های مالی چطور است؟۰٫۵

  دو نوع گزارش تلفیقی نام ببرید؟۰٫۵

  منظور از تصمیمات متخذه در صورت جلسه چیست؟توضیح دهید.۱

 یک نوع فرم صورت جلسه را به دلخواه طراحی بکنید و اجزای آن را بنویسید.۱

  نامه ای برای دعوت اعضا به جلسهدر روز دو شنبه بنویسید.۱

 یک نمونه از عناوین گزارش را بنویسید.۱

  گزارش یک روز مدرسه خود رابه دلخواه نوشته و پارت های متن گزارش را در آن معین بکنید .۲

  مراحل یردازش را نام ببرید؟۲

  انواع فرم را نام ببرید و دو مورد را توضیح دهید؟ ۲

  اصطلاحات زیر را تعریف بکنید ؟ ۲

الف- گزارش

ب- جلسه

پ- بخش نامه

ت- سند

  وظایف دبیر جلسه را بنویسید؟ ۱٫۵

  چهار مورد به توصیه های پیش نویس را بنویسید؟ ۱٫۵

  رابطه در ساوقت به چند گروه تقسیم می شود آن دو گروه را توضیح دهید؟ ۱٫۵

  رابطه در تعریف و عناصر رابطه را نام ببرید؟ ۱٫۵

  یادداشتی به عنوان معاون اداری و مالی یکـی از شرکتهای دولتی برای پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال قسط اول قرار داد ساخته ویدئو آموزشی به طرف دوم قرار داد آقای محسن عبدلی کارگردان ویدئو آموزشی استاندارد مرقوم فرمایید.

  نامه ای به بانک ملی شعبه بازار مرقوم دارید و تقاضای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال وام قرض الحسنه بفرمایید.

  بخش نامه ها از کدام گونه نامه ها می باشند ؟۰٫۲۵

الف- هماهنگی                           ب- دستوری

پ- بازدارنده                             ت- خبری

 علائم.گفتار.تصیویر و نوشته جز کدام دسته می باشند ؟۰٫۲۵

 شروع و انجام امور در ساوقت ها به وسیله……………شروع و یا انتها می یابد؟۰٫۵

 دستور و گزارش وقت ی میتواند مبنا و پایه کار قرار گیرد که به صورت……………..بوده باشدو۰٫۵

  بعضی اوقات در سازمانهای دولتی برای تسریع در انجام امور از……………….استفاده می شود .۰٫۵

 انواع نامه های اداری از دو نظر ارزیابی می شود آنها را بنویسید.۰٫۲۵

 فرق رابطه بودن ی  با رابطه غیر بودن ی  را بنویسید؟  ۱

 معین ات نامه های اداری را بنویسید؟ ۱٫۵

———-

 نامه پیش رو  را مرتب  بکنید و سه پارت متن نامه را معین بکنید . ۵

تاریخ:۷/۸/۱۳۸۹

شماره موضوع: آموزش ایـن ترنت

۶۲۷۵۹۸۷ پیوست: دارد از:  شرکت پیشگام وابسته به انرژی اتمی اصفهان

ساوقت آموزشی فنی پیشرفته استان اصفهان

به: سر پرست آموزش/ عطف به نامه شماره ۴۴۱ مورخ ۵/۶/۱۳۸۹ از آن ساوقت محترم درخواست/رو نوشت اداره اطلاعات/نام وفامیل /اداره بایگانی

قبلا از همکاری شما سپاس گزاری میگردد.مسئول امور اداری

یک نفر مدرس  جهت آموزش ایـن ترنت به ایـن مرکز معرفی نما یید

همچنین خواهشمند است دستور فرمایید چند ورژن از جزوه آموزشی ایـن ترنت به ایـن شرکت ارسـال گردد.

—————————————————————–

  بخش نامه از کدام گونه های نامه می باشند؟

الف:هماهنگی                                       ب:دستوری

پ:بازدارنده                                          ت:خبری

 آرم جمهوری اسلامی جز کدام یک از مسائل زیر است؟

الف:عناوین گیرنده                                 ب:سرلوحه

پ:عناوین فرستنده                                  ت:متن نامه

 در کدام یک از مسائل ذیل از کلمه (به)و(از) در نوشتن نامه استفاده نمی شـود ؟

الف:از وامیزان بالاتر به وامیزان پائین تر              ب: از وامیزان پائین تر به مقام بالاتر      

پ:در وامیزان های سطح                         ت:از یک کارمند برای ساوقت متبوع خود

  کدام یک از مسائل ذیل حاوی امکانات رابطه از طریق تلیوزیون ناست ؟

الف:گفتار                                           ب:اشارات

پ:ارائه ی تصویر                                ت:تصویر به پیوست 

 …………….اساس شکل گیری جوامع و لازمه زندگـی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و تداوم وجود ساوقت های اداری و نهایتا  لازمه زندگـی است .

 در…………….از ضوابط مربوط به عناوین نامه (به.از.موضوع) استفاده نمی شـود .

 ……………..و بی تکلیف نوشتن تفهیم را میسر میسازد و ناز به توضیح اضافه را کم می نماید .

  آن گاه که لزوم نوشتن نامه محرز گردید نگارش……………شروع می شود .

ارزش سوال های فوق ۳ نمره.

 عناوین گیرنده و فرستنده ذیل مربوط به کدام مکاتبه است .۰٫۵ نمره

به:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-اداره کل امور مالی        از:ساوقت هواپیمایی کشور

 ارزش نقش نوشته های اداری را از جنبه آثار مالی آن توضیح دهید.۱نمره

 هدف از صدور بخش نامه را بنویسید ذکر چهار مورد.۱نمره

دربـار ه چگونگی امضای بخاشنامه هر چه میدانید بنویسد.۱نمره

 رابطه ات عمودی به چند شکل در ساوقت جریـان دارد چگونگی ارسـال آنها را بنویسید.۱ نمره

 فرق رابطه بودن ی با رابطه غیر بودن ی را بنویسید۱ نمره

  نمودار شکل گیری رابطه را رسم بکنید .۱٫۲۵ نمره

 خصوصیات ی یک نوشته را بنویسید. ۱٫۲۵ نمره

 طی نامه فرضی انتقال به شهر مورد علاقه تان را از مقام ذی ربط در خواست بکنید .۳ نمره

 نامه زیر را به طور مرتب بنویسید.۴ نمره

موضوع:مدرسه تاریخ…..خواهشمند است دستور فرمائید فرزندم ……..را اصولا اس …….دبیرستان ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان…..جناب آقای/سرکار خانم تمام سوابق تحصیلی نامبرده ارسـال فتوکپی…….با احترام.ضمن است ثبت نام کنند.برای سهولت کار.پرونده و حکم انتقال شماره ……..روز………ثبت نام در.اداره…….من به ایـن شهرستان منتقل شده ام…….که به محل سکونت ما نزدیک برای اطلاع و هر گونه اقدام توسط فرزندم تقدیم می شود . امیدوارم با دستوری که صادر می بکنید .نام و فامیل امضاء موجبات دلگرمی و ادامه تحصیل فرزندم را فراهم فرمایید.

 

 با بعضی از کلمات داده شده بخش نامه ذیل را کامل بکنید .۲ نمره

خواهشمند- اطلاعات – دستور العمل – همچنین – بدیهی – مقتضی – اطلاع – ۷۹۴۷۲/۸۷/م ارسـال – شهریه – مهلت

بخشنامه به کلیه وامیزان های استانی و مراکز و موسسات علمی- کاربردی تحت پوشش دانشگاه

با درود

احتراما پیرو……کامل شهریه و حق نظارت به شماره ………..مورخ ۴/۱۲/۸۷ و بر طبق بند ۶ دستور العمل مذکور آخرین…..کلا ح آمار و اطلاعات دانشجویی در سسیستم پرداخت شهریه و ارسـال ورژن چاپی تائید شده آن ۵ اردیبهشت ماه ۸۸ است ……است حق مظارت قابل پرداخت بعد از تاریخ مذکور بر طبق آمار موجود در سیستم پرداخت…….محاسبه میگردد.کلیه آمار و اطلاعات می بایست در سیستم پرداخت شهریه ثبت شده باشد و ارائه آمارو…… خارج از سیستم پرداخت شهریه بجز مسائل ی که در تبصره ۱ بند ۶ دستور العمل ذکر گردیده است غیر قابل قبول است مراتب جهت …..و اجرا ……. میگردد.

—————————————————————————–

 

 کدام یک از مسائل   پیش رو رابطه غیر بودن ی ناست ۰٫۲۵

الف:پیغام رادیویی                       ب:تصویر تلوزیونی

پ:مصاحبه                             ت:نوشته

 کدامیک از مسائل ذیل از خصوصیات ی نوشته است ؟۰٫۲۵

الف:آسان و کم هزینه                  ب:کوتاه و روان

پ:قابل دسترسی                       ت:سریع و با دوام

 کدامیک از مسائل ذیل ارکان جلسه است ؟۰٫۲۵

الف:دستور جلسه                     ب: وقت ومکان جلسه

پ:اعضای جلسه                     ت:همه مسائل

 متن بخش نامه حاوی چه پارت های است ؟۰٫۲۵

الف:مقدمه                           ب:اصل پیام

پ:اختتام                            ت:همه مسائل

 اعتبـار نوشته و نویسنده در…………واژه هاست . ۰٫۵

 ……………….یک نوع فرم ویِژه است . ۰٫۵

 مسئولیت نهایی هر نامه با چه کسی است؟۰٫۵

 برش ها به چند گروه تقسیم می شـود نام ببرید؟۰٫۵

 برترین شیوه برای جلوگیری خروج افکار از حیطه ی ذهن چیست؟ ۰٫۵نمره

  یکـی از شیوه های تکمیل فرم را بنویسید؟۰٫۵ نمره

 انواع گزارش تلفیقی را نام ببرید؟  ۰٫۷۵ نمره

 دربـار ه تنظیم فاصله سطر ها وقت پردازش چه می دانید؟۱ نمره

 انواع فرم را نام ببرید؟ ۱ نمره

 متن گزارش ها اکثرا از چه پارت های تشکیل می شـود ؟۱٫۲۵

 مریم طی یک ارتباط تلفنی به نساء او را به جشن تولدش دعوت می نماید و نساء به علت داشتن یک برنامه تلوزیونی از او عذر خواهی می نماید .شکل گیری رابطه را در ایـن جمله معین بکنید (عناصر رابطه )۰٫۷۵ نمره

 بیماری را در بیمارستان در نظـر بگیرید…………..به عنوان یک پرستار بر طبق مشاهدات خود مستند سازی بکنید .۰٫۷۵ نمره

 عناوین گیرنده.فرستنده و موضوع را در نامه ای که از وامیزان کارگزینی وزارت آموزش و پرورش در مورد انتقال خانم محمدی به وزارت علوم نوشته می شـود . معین بکنید .۰٫۷۵

 نامه ای به شهرداری منطقه خودتان مرقوم دارید و تقاضا بکنید ماموران برای جمع آوری زباله بعد از ساعت نوزده مراجعه نمایـن د.۰٫۷۵

 به مناسب حلول ماه مبـار ک رمضان و برای رفاه حال روزه داران تغییر اوقات کار اداری را با امضای بالاترین مقام ساوقتی به صورت بخش نامه به کلیه وامیزان ها اعلام نمایید؟۱ نمره

 به عنوان دبیر جلسه یک دعوت نامه به منظور اجرای برنامه های آموزشی ضمن خدمت طراحی بکنید .

(با ذکر محل و وقت و رو نوشت ) ۱نمره

 طی گزارشی به شهر داری محل سکونت خود اطلاع دهید که زمین بلا مالک نزدیک مسکن شما به زباله دانی تبدیل شده است تقاضا نملیید که رفع مساله کنند. ۳نمره

 فرمی برای صورت برداری از اموال منقول موجود در یکـی از اتاق های آموزشگاهی که در آن مشغول تحصیل می باشید ساخته فرمایید. ۲ نمره

 جمله های زیر را ویرایش بکنید .

الف:کدام رشته ورزشی را دوست داری

ب:او به من ایـن توصیه را که در زندگـی کوشا باشم و….

پ:سید کاظم . امینی . نمونه مکاتبات اداری . مدیریت (زیر چاپ)

ت:به منظور حال رفاه دانش آموزان از پوشیدن کفش پاشنه بلند در جلسه آزمون خودداری بکنید .

ث:حشو در ترکیبات آمده را معین بکنید . سن بیست سـال گی     –    باز نویسی دوبـار ه

ج:گزارشات خود را خوانا و آسان بنویسید.

چ:خواهشمند است به آتلیه عکاسی شماره یک مراجعه بکنید .

******************************************************************

مدیر هنرستان یادداشتی به معاون فنی می نویسد تا برنامه امتحانی با نظـر هنرآموزان و هنر جویان نوشته شود معاون فنی بعد از ارزیابی و نظـر خواهی برنامه را نوشت.

در نامه فوق نوع شکل گیری رابطه را بنویسید.

خانم شیما مرواریدی جهت گرفتن مساعده به حسابداری آموزش و پرورش مراجعه کرد. کدام گونه رابطه از نظـر کلی ایجاد شده است؟

نقش مکاتبات در اداره ی امور یک بیمارستان بین پرستار و پزشک چطور است بنویسید

دو مورد عناوین اختصاصی وامیزان گیرنده بخش نامه را طراحی بکنید

خانم زهرا عبا دی تنخواه دار شرکت ایران نوین از مدیر مالی تلفنی تقاضای مبلغی پول کرد و مدیر مالی از او خواست . ………… ) چنانچه مدیر مالی بودی چه تقاضایی داشتی ؟

عناوین یک نامه که از طرف واحدهای ساوقتی یک وزارت مسکن به عنوان فرد حقیقی خارج از وزارت مسکن نوشته می شـود بنویسید.

ضمن مکاتبه با بانک ملی شعبه بازار پنج میلیون ریال وام قرض الحسنه در خواست نمایید.

شما به عنوان مسوول کارگزینی یادداشتی به بایگانی بنویسید و تقاضا بکنید پرونده خانم سحر محبیان کارشناس ارشد را جهت ارزیابی در اختیار شما قرار دهند .

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn
close
خرید بک لینک قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس خرید وی پی ان